Aandacht, vergeet niet aan te duiden aangifte persoonsbelasting met zware handicap, code!!!!

Personen met geldig attest +66% invaliditeit mogen zich ten laste nemen

De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meerdere toeslagen op de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) is het basisbedrag van de belastingvrije som gelijk aan:

·                 7.270 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen lager dan 25.990 euro

·                 6.990 euro voor belastingsplichtigen met een belastbaar inkomen hoger dan 25.990 euro

CODE 1028 persoon met zware handicap!!!!!!!!

Voorwaarden

De vermindering wordt verleend aan een persoon waarvan:

·                 de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroorzaakt

·                 is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66 %

·                 het vermogen om een inkomen te verwerven, na de primaire periode (= één jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), verminderd is tot hoogstens een derde

·                 wordt eveneens als "persoon met een handicap" beschouwd, hij die erkend werd overeenkomstig de fiscale bepalingen van kracht vóór het aanslagjaar 1990 (inkomsten 1989)

·                 de handicap waarmee rekening wordt gehouden is deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, werd vastgesteld voor enerzijds de leeftijd van 65 jaar en anderzijds op 1 januari van het aanslagjaar

·                 als u ten laste van een belastingplichtige wordt beschouwd, mag u in 2013 geen persoonlijk belastbaar inkomen hebben dat hoger is dan 3.070 euro. Dit maximumbedrag wordt opgetrokken tot 4.440 euro voor de kinderen ten laste van een alleenstaande en tot 5.630 euro voor de kinderen met een handicap ten laste van een alleenstaande.

Aanvragen

Waar?

Federale Overheidsdienst Financiën

Hoe?

De belastingplichtige die een persoon met een handicap ten laste heeft en/of die zelf een handicap heeft, moet op de daartoe bestemde plaats in zijn belastingaangifte vermelden welke personen van zijn gezin een handicap hebben. Het officieel attest van invaliditeit van 66 % moet bijgevoegd worden.

Als u niet over een geldig attest beschikt, kunt u via de controleur der belastingen een medisch onderzoek aanvragen. U vraagt bij de belastingsdienst het formulier 'aanvraag voor een medisch onderzoek' (formulier 332H) aan en stuurt dit ingevuld terug. De controleur zal het document doorsturen naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die het medisch onderzoek zal verrichten.

Bedrag?

Het basisbedrag van de belastingvrije som (aanslagjaar 2014: 6.990 of 7.270 euro, afhankelijk of uw inkomen hoger of lager dan 25.270 euro is) wordt verhoogd met de hiernavolgende toeslagen voor een belastingplichtige die fiscaal afstammelingen ten laste heeft of andere kinderen volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft:

aanslagjaar

2006

2007

2008

2009

 2010

 2011

 2012

2013

2014

1 kind:

1.230

1.260

1.280

1.310

 1.370

 1.370

 1.400

 1.440

1.490

2 kinderen:

3.160

3.250

3.310

 3.370

 3.520

 3.520

 3.590

 3.720

3.820

3 kinderen:

7.080

7.280

7.410

 7.540

 7.880

 7.880

 8.050

 8.330

8.570

4 kinderen:

11.450

11.770

11.980

 12.200

 12.750

 12.750

 13.020

 13.480

13.860

supplement per kind boven het vierde:

4.370

4.490

4.570

 4.660

 4.870

 4.870

 4.970

 5.150

5.290

Het kind met een handicap wordt voor twee geteld bij de berekening van het aantal kinderen ten laste. 

Opmerking: voor een kind van minder dan 3 jaar waarvoor geen opvangkosten werden afgetrokken is er een bijkomende vrijstelling van 550 euro voor het aanslagjaar 2013.

Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt eveneens verhoogd:

·                 voor elke belastingplichtige (d.w.z. elke echtgenoot of de alleenstaande belastingplichtige) die een handicap heeft

·                 voor elke andere persoon die fiscaal als ten laste kan worden aangemerkt (inzonderheid ascendenten, broers, zusters, ..) die een handicap hebben

·                 voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) met 1.490 euro

Meebrengen

·                 identiteitskaart

·                 attest invaliditeit

·                 aangifteformulier

Contacteer

Organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 70
1030 Brussel

Tel

02 572 57 57 (elke werkdag van 08.00 tot 17.00 u.)

Website

FOD Financiën - website

E-mail

info.sg@minfin.fed.be